Patent europejski

Wszystkie sprawy o naruszenie i unieważnienie dotyczące jednolitych patentów będą w przyszłości rozpatrywane przez jednolity sąd patentowy. Jurysdykcja sądu patentowego obejmie również te patenty europejskie, które zostały już przyznane i których właściciel patentu nie wyłączył aktywnie z jurysdykcji sądowej.

Patent europejski – najważniejsze informacje

Europejskie zgłoszenie patentowe umożliwia uzyskanie patentu w krajach, które są stronami Konwencji o patencie europejskim. Po udzieleniu patentu europejskiego zgłaszający musi zdecydować, w których krajach europejskich chce uzyskać ochronę patentową. W większości krajów, np. w Finlandii, do uzyskania ochrony wymagana jest osobna walidacja. Wnioskodawca musi również wnosić coroczne opłaty na rzecz krajów, w których utrzymywana jest ochrona. Patent europejski nie jest więc patentem ponadnarodowym, lecz zbiorem patentów krajowych. Siedziba Europejskiego Urzędu Patentowego znajduje się w Monachium. Posiada filię w Hadze i filię w Berlinie. EPO posiada również ośrodek informacji patentowej w Wiedniu. Europejski Urząd Patentowy jest organizacją autonomiczną i nie jest częścią UE. Europejski system patentowy czeka wkrótce największa zmiana od dziesięcioleci, jeśli i kiedy wejdą w życie przepisy UE umożliwiające wprowadzenie patentu europejskiego o jednolitym skutku. Wejście w życie regulaminu jest związane z wejściem w życie porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym. Po wejściu w życie przepisów prawnych podmioty dokonujące zgłoszeń patentowych będą mogły walidować patent przyznany przez Europejski Urząd Patentowy jako jednolity patent ważny we wszystkich krajach UE, które ratyfikowały porozumienie. Zgłaszający nadal będzie miał możliwość walidacji przyznanego patentu europejskiego jako patentu indywidualnego w poszczególnych państwach członkowskich.

Sąd UPC może składać się z izb lokalnych w jednym Umawiającym się Państwie, izb regionalnych wspólnych dla kilku Umawiających się Państw oraz z izby centralnej. Dla fińskiego właściciela patentu dogodne jest posiadanie w Finlandii lokalnego oddziału, w którym sprawa może być rozpatrywana w języku fińskim lub angielskim. Szwecja i kraje bałtyckie mają swój własny podział regionalny. Ekspertyza w zakresie praw własności intelektualnej w izbach lokalnych i regionalnych jest zapewniona poprzez wyznaczenie co najmniej jednego doświadczonego sędziego ze wspólnej puli sędziów spoza danego kraju lub regionu. Oddział Centralny ma trzy sekcje zajmujące się różnymi obszarami technicznymi, zlokalizowane w Paryżu, Londynie i Monachium. Od orzeczeń wydziałów lokalnych i regionalnych oraz wydziału centralnego przysługuje odwołanie do Sądu Apelacyjnego z siedzibą w Luksemburgu. Do instytucji UPC należy również Centrum Mediacji i Arbitrażu.

Udostępnij: